ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν η-Υπηρεσίες για Αντιπροσώπους.

Για να ενεργείτε ως Αντιπρόσωπος στις η-Υπηρεσίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TKX) πρέπει να δημιουργήσετε προφίλ ως εταιρεία ή πολίτης και να έχετε πληρεξούσιο από το ίδιο το TKX.